اتو باربری, باربری پارسیان, اتو باربری پارسیان, تکبار پارسیان

اتوبار و باربری منطقه ۲۲ تهران

ما به تمام نقاط منطقه ۲۲ خدمات رسانی میکنیم ،
کافی است با ما تماس بگیرید: 

باربری منطقه ۲۲ تهران : اتوبارآزاد شهر –اتوبار پیکان شهر ،اتوبار دهکده المپیک ،اتوبار زیبا دشت،
اتوبار 
شهرک دژبان ،اتوبار شهرک راه آهن ،اتوبار شهرک شهید باقری ،اتوبار شهرک صنعتی شریف ،اتوبار همت غرب

تلفن ۲۴ ساعته ما برای مشاوره و رزرو سرویس در مناطق مذکور

خط ویژه تهران

۰۲۱۲۲۸۴۰۱۶۵ اتوبار شمال تهران
۰۲۱۶۶۵۳۹۷۰۹ اتوبار جنوب تهران
۰۲۱۸۸۷۸۴۳۰۱ اتوبار مرکز و شرق تهران
۰۲۱۴۴۹۵۴۱۱۸ اتوبار غرب تهران

باربری منطقه ۲۲ تهران :باربری آزاد شهر –باربری پیکان شهر،
باربری 
دهکده المپیک ،باربری زیبا دشت ،باربری شهرک دژبان،
باربری شهرک راه آهن ،باربری شهرک شهید باقری ،باربری
شهرک صنعتی شریف ،باربری همت غرب

باربری منطقه ۲۲ تهران :باربری آزاد شهر –باربری پیکان شهر،باربری دهکده المپیک،
باربری زیبا دشت ،باربری شهرک دژبان ،باربری شهرک راه آهن ،باربری شهرک شهید باقری،
باربری شهرک صنعتی شریف ،باربری همت غرب