اتو باربری, باربری پارسیان, اتو باربری پارسیان, تکبار پارسیان

اتوبار و باربری منطقه ۱۹ تهران

ما به تمام نقاط منطقه ۱۹ خدمات رسانی میکنیم ،
کافی است با ما تماس بگیرید: 

باربری منطقه ۱۹ تهران : اتوباراسفندیاری و بستان ،اتوبار اسماعیل آباد ،اتوبار بوستان ولایت،
اتوبار 
بهمنیار ، اتوبارخانی آباد ، اتوباردولتخواه ، اتوبارشریعتی ، اتوبارشکوفه ، اتوبارشهرک رسالت،
اتوبار 
شهید کاظمی ، اتوبارنعمت آباد

تلفن ۲۴ ساعته ما برای مشاوره و
رزرو سرویس در مناطق مذکور

خط ویژه تهران

۰۲۱۲۲۸۴۰۱۶۵ اتوبار شمال تهران
۰۲۱۶۶۵۳۹۷۰۹ اتوبار جنوب تهران
۰۲۱۸۸۷۸۴۳۰۱ اتوبار مرکز و شرق تهران
۰۲۱۴۴۹۵۴۱۱۸ اتوبار غرب تهران

باربری منطقه ۱۹ تهران : باربری اسفندیاری و بستان،
باربری 
اسماعیل آباد ،باربری بوستان ولایت ،باربری بهمنیار،
باربری 
خانی آباد ،باربری دولتخواه ،باربری شریعتی،
باربری 
شکوفه ،باربری شهرک رسالت ،باربری شهید کاظمی ،باربری نعمت آباد